Kvalitet

HMS

Vi vil bevisst arbeide med å legge forholdene til rette slik at alle tiltak innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt.

Gjennom dette arbeidet vil det skapes trygge arbeidsplasser og øke trivselen hos de ansatte.

Arbeidet med systematisk HMS oppfølging vil ivareta de til enhver gjeldende krav fra offentlige tilsynsmyndigheter.